efektywnosc efektywnosc

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

komfort cieplny, oszczędność energii, zdrowy mikroklimat wnętrz
i czyste powietrze na zewnątrz

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu. Jest to definicja określona w Ustawie o Efektywności Energetycznej z 20 maja 2016.

Efektywność energetyczna umożliwia zmniejszenie rachunków za energię oraz oszczędność surowców. Mniejsze zużycie energii oznacza z kolei ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, a więc czystsze środowisko. Poprawa efektywności energetycznej budynków, procesów przemysłowych i transportu mogłaby zmniejszyć światowe zapotrzebowanie na energię o jedną trzecią do 2050 r. oraz pomóc kontrolować światowe emisje gazów cieplarnianych.

Efektywność energetyczna może przynieść korzyści dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ może przyczynić się do ograniczania poziomu importu energii z zagranicy i może spowolnić tempo wyczerpywania krajowych zasobów energii.

Zakres oceny klasy energetycznej budynku obejmuje poziom zużycia energii do: ogrzewania, oświetlenia, podgrzania wody, chłodzenia i wentylacji. W budynkach mieszkalnych najwięcej energii pochłania ogrzewanie, dlatego największe znaczenie ma jakość cieplna budynku. To ona głównie kwalifikuje budynek do danej klasy efektywności energetycznej.

Spektrum możliwych do podjęcia działań zmierzających do podniesienia efektywności energetycznej budynku:

  1. poprawa sprawności poszczególnych urządzeń i instalacji,
  2. zwiększenie oszczędności energii w rezultacie zmniejszenia strat ciepła, jego odzysku itp.,
  3. optymalizacja zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynkach,
  4. redukcja emisji zanieczyszczeń,
  5. wdrożenie systemów zarządzania energią,
  6. wdrożenie polityki energetycznej i promowanie działań proefektywnościowych (dyrektywy, ustawy, normy),
  7. audyt energetyczny – ocena stanu bieżącego, wskazanie obszarów wymagających modernizacji z wykazaniem oszczędności energii oraz określeniem czasu zwrotu inwestycji,
  8. białe certyfikaty - świadectwa efektywności energetycznej.

W większości polskich miast jakość powietrza nie spełnia wymaganych standardów, stanowiąc zagrożenie dla środowiska, jak i zdrowia ludzi. Na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE, według WHO, aż 36 to miasta w Polsce.

Efektywność energetyczna na rzecz klimatu

W Polsce dużą część energii zużywamy na zaspokajanie potrzeb przemysłu oraz sektora transportu. Najwięcej jednak zużywamy jej w… domach. Większość budynków znacznie odbiega od standardu energetycznego, który obowiąxuje wszystkie nowe i remontowane budynki od 2021 roku. Domy są zazwyczaj nieocieplone lub ocieplone nieprawidłowo. Według Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię, możliwe jest zredukowanie ponad 46 mln ton CO2 i niemal 90 tys. ton pyłów rocznie. Jednocześnie standard, który obowiązuje od 2021 nie pozwala na osiągnięcie odpowiedniego wkładu sektora budynków w aktualny (-40% względem 1990 r.) cel redukcyjny UE na 2030 rok, a już prawdopodobne jest jego zaostrzenie do -55%.

Trzeba wiedzieć, że budynki odpowiadają za około 38% emisji gazów cieplarnianych w Polsce. W całej Unii Europejskiej ten sektor generuje prawie 40% całkowitej emisji CO2, przyczyniając się do postępującej zmiany klimatu. W Polsce, biorąc pod uwagę cały cykl życia budynku, zużywają one ok. 41% energii pierwotnej. Popularnym źródłem ciepła w polskich domach w dalszym ciągu są niestety przestarzałe kotły na paliwa stałe, których spalanie w ogromnym stopniu przyczynia się do emisji CO2. Jeśli chcemy obniżyć swoje emisje do bezpiecznego dla ludzkości poziomu, a do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną, potrzebujemy całkowitego zakazu stosowania węgla do ogrzewania budynków najpóźniej do 2030 r.

Dodatkowo, spalanie węgla czy drewna przyczynia się także do wytwarzania tzw. niskiej emisji, czyli zanieczyszczeń pyłowych, które są główną przyczyną występującego zimą smogu. Ogrzewanie domów paliwami stałymi odpowiada za niemal połowę całkowitej emisji pyłów zawieszonych, stanowiąc największe źródło tych emisji ze wszystkich sektorów naszej gospodarki.

Źródło: WWF Polska i KAPE

Efektywne energetycznie instalacje

HVAC

Ważną rolę w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych jest elektryfikacja obecnych systemów grzewczych poprzez zastosowanie pomp ciepła. Kolejne kraje, jak Niemcy, Holandia, Norwegia, Belgia, Francja, Wielka Brytania wprowadzają zakazy wykorzystywania kotłów gazowych i olejowych w nowych i modernizowanych budynkach. Zdecydowana większość europejskich producentów urządzeń grzewczych planuje również zakończenie produkcji kotłów gazowych w perspektywie najbliższych kilku lub kilkunastu lat.

Pompy ciepła - efektywne energetycznie źródła ciepła

termomodrnizacja termomodrnizacja

Nowe obiekty budowane są z zachowaniem wysokich parametrów efektywności energetycznej. Wyzwaniem są natomiast budynki już istniejące, które również powinny mieć podobny standard, a są przeważnie energochłonne i niedogrzane. Rozwiązaniem jest termomodernizacja.

DOCIEPLENIE

Dlaczego w Polsce potrzebna jest kompleksowa termomodernizacja budynków?
Fakty:

26 %

mieszkań jest niedogrzana

58 %

zasobów budowlanych stanowią budynki starsze niż 40 lat, a większość z nich wymaga renowacji

70 %

budynków jednorodzinnych jest całkowicie nieocieplonych lub niedocieplonych

44 tys.

osób umiera rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza

Programy wspacia efektywności energetycznej budynków