efektywnosc efektywnosc

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

komfort cieplny, oszczędność energii, zdrowy mikroklimat wnętrz
i czyste powietrze na zewnątrz

PARTNERZY AKCJI

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu. Jest to definicja określona w Ustawie o Efektywności Energetycznej z 20 maja 2016.

Efektywność energetyczna umożliwia zmniejszenie rachunków za energię oraz oszczędność surowców. Mniejsze zużycie energii oznacza z kolei ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, a więc czystsze środowisko. Poprawa efektywności energetycznej budynków, procesów przemysłowych i transportu mogłaby zmniejszyć światowe zapotrzebowanie na energię o jedną trzecią do 2050 r. oraz pomóc kontrolować światowe emisje gazów cieplarnianych.

Efektywność energetyczna może przynieść korzyści dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ może przyczynić się do ograniczania poziomu importu energii z zagranicy i może spowolnić tempo wyczerpywania krajowych zasobów energii.

Zakres oceny klasy energetycznej budynku obejmuje poziom zużycia energii do: ogrzewania, oświetlenia, podgrzania wody, chłodzenia i wentylacji. W budynkach mieszkalnych najwięcej energii pochłania ogrzewanie, dlatego największe znaczenie ma jakość cieplna budynku. To ona głównie kwalifikuje budynek do danej klasy efektywności energetycznej.

Spektrum możliwych do podjęcia działań zmierzających do podniesienia efektywności energetycznej budynku:

 1. poprawa sprawności poszczególnych urządzeń i instalacji,
 2. zwiększenie oszczędności energii w rezultacie zmniejszenia strat ciepła, jego odzysku itp.,
 3. optymalizacja zużycia energii elektrycznej i ciepła w budynkach,
 4. redukcja emisji zanieczyszczeń,
 5. wdrożenie systemów zarządzania energią,
 6. wdrożenie polityki energetycznej i promowanie działań proefektywnościowych (dyrektywy, ustawy, normy),
 7. audyt energetyczny – ocena stanu bieżącego, wskazanie obszarów wymagających modernizacji z wykazaniem oszczędności energii oraz określeniem czasu zwrotu inwestycji,
 8. białe certyfikaty - świadectwa efektywności energetycznej.

W większości polskich miast jakość powietrza nie spełnia wymaganych standardów, stanowiąc zagrożenie dla środowiska, jak i zdrowia ludzi. Na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych miast UE, według WHO, aż 36 to miasta w Polsce.

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W lipcu 2018 weszła w życie nowa dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Jednym z jej celów jest zwiększenie tempa termomodernizacji istniejących budynków, powszechnego stosowania odnawialnych źródeł energii, tak aby w perspektywie roku 2050 uzyskać całkowitą dekarbonizację zasobów budowlanych. Oznacza to ograniczenie energii konsumowanej przez budynki o 50-60% i niemal całkowitą redukcję gazów cieplarnianych. Dyrektywa zwraca też szczególną uwagę na powiązanie efektywności energetycznej ze zdrowym klimatem wewnętrznym

Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej zobowiązana jest do wprowadzenia zaleceń dyrektywy do 10 marca 2020 roku. Obecnie tempo termomodernizacji budynków w Polsce wynosi ok. 1% rocznie. 70% budynków jednorodzinnych jest ogrzewana węglem, a tylko 1% istniejących budynków można uznać za energooszczędne.

Długoterminowa strategia powinna obejmować:

 • przegląd krajowych zasobów budowlanych,
 • politykę stymulującą renowację budynków,
 • określenie opłacalności modernizacji dla różnych typów budynków,
 • zdefiniowanie działań ukierunkowanych na zasoby budowlane, które wykazują najgorszą charakterystykę energetyczną, oraz zarys działań, które przyczynią się do złagodzenia ubóstwa energetycznego,
 • politykę i działania ukierunkowane w szczególności na budynki publiczne,
 • przegląd krajowych inicjatyw służących wspieraniu inteligentnych technologii, a także kształcenie w zakresie efektywności energetycznej,
 • szacunki spodziewanych oszczędności energii i inne korzyści dotyczące np. zdrowia, bezpieczeństwa i jakości powietrza.

O tym, czy Polska osiągnie cele będą decydować: sposób wdrożenia znowelizowanej dyrektywy EPBD oraz poziom świadomości społecznej.

Efektywne energetycznie instalacje

HVAC

PARTNER SEKCJI

Ważną rolę w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych jest elektryfikacja obecnych systemów grzewczych poprzez zastosowanie pomp ciepła. Kolejne kraje, jak Niemcy, Holandia, Norwegia, Belgia, Francja, Wielka Brytania wprowadzają zakazy wykorzystywania kotłów gazowych i olejowych w nowych i modernizowanych budynkach. Zdecydowana większość europejskich producentów urządzeń grzewczych planuje również zakończenie produkcji kotłów gazowych w perspektywie najbliższych kilku lub kilkunastu lat.

Pompy ciepła - efektywne energetycznie źródła ciepła

termomodrnizacja termomodrnizacja

Nowe obiekty budowane są z zachowaniem wysokich parametrów efektywności energetycznej. Wyzwaniem są natomiast budynki już istniejące, które również powinny mieć podobny standard, a są przeważnie energochłonne i niedogrzane. Rozwiązaniem jest termomodernizacja.

DOCIEPLENIE

Dlaczego w Polsce potrzebna jest kompleksowa termomodernizacja budynków?
Fakty:

26 %

mieszkań jest niedogrzana

58 %

zasobów budowlanych stanowią budynki starsze niż 40 lat, a większość z nich wymaga renowacji

70 %

budynków jednorodzinnych jest całkowicie nieocieplonych lub niedocieplonych

44 tys.

osób umiera rocznie z powodu zanieczyszczeń powietrza

Programy wspacia efektywności energetycznej budynków